@SwanseaHistory

Reflections on Studying the Past – Meddyliau ar Astudio’r Gorffennol

12 October Queer Data Event Invitation – GENCAS

Wednesday 12 October 2022, 2-3pm: Kevin Guyan joins us on Zoom to discuss his recent book, Queer Data: Using Gender, Sex and Sexuality Data for Action (Bloomsbury).

Data has never mattered more. Our lives are increasingly shaped by it and how it is defined, collected and used. But who counts in the collection, analysis and application of data?

This important book is the first to look at queer data – defined as data relating to gender, sex, sexual orientation and trans identity/history. The author shows us how current data practices reflect an incomplete account of LGBTQ lives and helps us understand how data biases are used to delegitimise the everyday experiences of queer people.

Guyan demonstrates why it is important to understand, collect and analyse queer data, the benefits and challenges involved in doing so, and how we might better use queer data in our work. Arming us with the tools for action, this book shows how greater knowledge about queer identities is instrumental in informing decisions about resource allocation, changes to legislation, access to services, representation and visibility.

Topic: Kevin Guyan GENCAS Queer Data
Time: Oct 12, 2022 02:00 PM London

Join Zoom Meeting
https://swanseauniversity.zoom.us/j/99735884639?pwd=WE9LbWdOeDJ0SjFjKzBWbGM1eGtEUT09

Meeting ID: 997 3588 4639
Passcode: 793238

12 Hydref Gwahoddiad i Ddigwyddiad Data Cwiar – GENCAS

Dydd Mercher 12 Hydref 2022, 2-3pm: Mae Kevin Guyan yn ymuno â ni ar Zoom i drafod ei lyfr diweddar, Queer Data: Using Gender, Sex and Sexuality Data for Action (Bloomsbury)

Ni fu data yn bwysicach erioed. Mae data yn llunio’n bywydau’n fwyfwy ynghyd â’r modd y caiff ei ddiffinio, ei gasglu a’i ddefnyddio.  Ond pwy sy’n cael sylw yn y gwaith o gasglu, dadansoddi a chymhwyso data?

Y llyfr pwysig hwn yw’r cyntaf i ystyried data cwiar – a ddiffinnir fel data mewn perthynas â rhywedd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth/hanes traws. Mae’r awdur yn dangos i ni sut mae arferion data presennol yn adlewyrchu adroddiad anghyflawn o fywydau LGBTQ ac yn ein helpu i ddeall sut y caiff tueddiadau data eu defnyddio i eithrio profiadau pob dydd pobl gwiar.

Mae Guyan yn dangos pam y mae’n bwysig deall, casglu a dadansoddi data cwiar, y buddion a’r heriau cysylltiedig wrth wneud hynny a sut y gallwn ddefnyddio data cwiar yn well yn ein gwaith. Mae’r llyfr hwn yn ein harfogi â’r arfau i weithredu ac yn dangos i ni sut mae mwy o wybodaeth am hunaniaethau cwiar yn hanfodol wrth lywio penderfyniadau ynghylch dyrannu adnoddau, newidiadau i ddeddfwriaeth, mynediad at wasanaethau, cynrychiolaeth a gwelededd.

Pwnc: Kevin Guyan Data Cwiar GENCAS
Amser: 12 Hydref, 2022 02:00 PM Llundain

Ymuno â’r Cyfarfod Zoom
https://swanseauniversity.zoom.us/j/99735884639?pwd=cGp9QUZBa0dYaEdVZkxRU1ZyRGFsdz09

Cyfeirnod y Cyfarfod: 997 3588 4639
Côd mynediad: 793238

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *